Çerçeve Kullanıcı Sözleşmesi

BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş. SÜREKLİLİK ARZ EDEN PERİYODİK ÖDEME İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN ÇERÇEVE SÖZLEŞME

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeye İlişkin Genel Hususlar

 

 1. Taraflar ve Tebligat Adresleri

 

a)Bu sözleşmenintarafları; ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI ve BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA A.Ş.dir.Sözleşmeninbundan sonraki hükümlerinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ;

KULLANICı: BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA A.Ş. ise BÖH’ olarak anılacaktır.

b)BÖH’e aitticaret ünvanı,adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;

Ticaret Ünvanı     : BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA A.Ş.

Adres                            :Büyükdere Cad. Müselles Sok. No:1/1 Esentepe Şişli İSTANBUL

Telefon                :0 (212) 241 54 59

Faks           :0 (212) 241 59 59

E-Posta                :info@birlesikodeme.com

İnternet sitesi     :www.birlesikodeme.com

 1. c)İşbu sözleşme’de BÖH ve KULLANICI müştereken Taraflar’, münferiden Taraf’ olarak anılacaktır.
 1. Amaç:

Bu sözleşmeile BÖH veKULLANICI’lar arasında 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerine uygun olarak süreklilik arz eden periyodik ödeme hizmetlerinin sunulmasına ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülükleri ile gerekli bilgilendirmenin yapılması ve sorumluluklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 1. Tanımlar:

Bu protokolün uygulanmasında;

Alıcı                                                  :Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

 

Doğrudan Borçlandırma Sistemi     :Gönderenin kendi ödeme hizmeti sağlayıcısına, alıcıya veya alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına verdiği onaya dayanılarak, ödeme işleminin alıcı tarafından başlatıldığı ve gönderenin ödeme hesabının borçlandırıldığı ödeme hizmetini

 

Elektronik Para                               :Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri

 

ParraKart                                        :BÖH’ün kurduğu Ödeme sistemi çerçevesinde bakiye yüklenen, önceden karta yüklenen tutar kadar harcamaya imkan veren, kredi limitinin bulunmadığı, mülkiyeti BÖH’e ait olan fiziki olarak veyasanal olarak üretilebilen ön ödemeli kartı,

 

Ödeme Aracı                                    :Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı arasında belirlenen ve ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı

 

Fon                                                   :Banknot, madeni para, kağıt para veya elektronik parayı

Sözleşme                                         :Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile Elektronik Para Kuruluşu arasında akdedilenSüreklilik Arz Eden Periyodik Ödeme İlişkilerini Düzenleyen Çerçeve Sözleşmeyi,

 

Gönderen                                         :Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi

 

Uzaktan İletişim Aracı                    :Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

 

İşlem Dekontu                                :Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin olarak Ödeme Sistemi üzerinden üretilen ve Kullanıcılara verilen dekontu,

Kalıcı Veri Saklayıcısı                      :Ödeme hizmeti kullanıcısının kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı

 

Fatura Ödemesi                               :Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler ile Kurulca uygun görülen diğer ödemeleri,

 

 

Kanun                                              :20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu,

Yönetmelik                                                :ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğini,

Tebliğ                                              :ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’ i

Kurum                                              :Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu

Masak Yönetmeliği                         :Mali suçları araştırma kurulunnun çıkarmış olduğu yönetmelikleri,

TCKN                                                :Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını,

Kullanıcı                                           :Ödeme hizmeti kullanıcısı ile elektronik para kullanıcısı olmak isteyen kişiyi,

Ödeme Emri                                    :Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen talimatı,

Ödeme Hesabı                                 :Ödeme hizmeti kullanıcısı adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesabı

Ödeme Hizmeti                                :Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen hizmetleri

Ödeme İşlemi                                  :Gönderen veya alıcının talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

Banka                                              :Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nı

Ödeme Sistemi                                :BÖH sunucularında barındırılan ve BÖH tarafından işletilen ödeme hizmetleri sunmaya yarayan sistemi,

Sistem Ortağı                                  :BÖH’ün ödeme hizmeti aracılığıyla ödeme hizmetlerinin ifası veya işlenmesi sırasında işbirliğinde bulunduğu banka veya diğer finansal kurumlar ile ödeme hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ilgisi bulunan üçüncü kişileri

Kimlik Tanımlayıcısı                        :Ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından kimliğinin belirlenmesi ve diğer kullanıcılardan ayırt edilmesi amacıyla ödeme hizmeti kullanıcısına özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu

Ödeme Arayüzü                               :Kullanıcıların ödeme sistemine erişim yapabilmesini, ödeme hizmetlerinin sunulması ile alakalı talimatların verilemesini, ödeme sistemine ilişkin ayarları yapabilmesini, iletişim bilgilerini değiştirebilmesini ve işbu sözleşme’ de belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan ödeme sistemi arayüzünü,

Satış Belgesi                                   :Satın alınan mal veya hizmet karşılığında, Ödeme Cihazı tarafından 2 nüsha olarak üretilen belgeyi,

Ödeme Cihazı                                  :Kullanıcıların ödeme sistemine erişim yapabilmesini, ödeme hizmetlerinin sunulması ile alakalı talimatların verilemesini sağlayan fiziksel cihazı,

İfade etmektedir.

 1. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme

 

1)Kullanıcı, BÖH’ünişbu sözleşme ilişkisi kurulmadan önceyönetmelik kapsamında bu sözleşme’deki şartlara uygun olarak bilgilendirdiğini kabul eder.

2)Kullanıcı, BÖH’ün Sözleşme’nin taraflar arasında yazılı olarak akdedildiği durumlarda sözleşmenin Kullanıcı’ya verilmesi ile; Sözleşme’nin uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla akdedilmesi halinde ise BÖH’ün internet sitesinde yayınlanması ile beraber bilgilendirdiğini kabul eder.

3)Kullanıcı, işbu sözleşme’nin bir örneğini sözleşmenin yapılmasını takiben ve talep etmesi halinde sözleşme süresince kağıt üzerinde veya ödeme sistemi ile BÖH tarafından verilecek ve erişimine hazır bulunduracaktır.

 

 

 

Sözleşmeye İlişkin Genel Şart ve Koşullar

 

 1. Ödeme Hizmetlerinin Kapsamı

 

BÖH tarafından kullanıcı’lara sunulan ödeme hizmetleri,

1) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri,

2)Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferini,

3)Ödeme aracının ihraç veya kabulünü,

4)Para havalesini,

5)Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya

elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemini,

6)Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerini,

kapsamaktadır.

 

 

 1. Ödemenin Gerçekleştirileceği Para Birimi

 

1)BÖH tarafından kullanıcı’ larına sunulan ve işbu Sözleşme’ de sayılan süreklilik arz eden periyodik ödeme hizmetleri, BANKA tarafından işleme tabi tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, kullanıcı’ ların ödeme hizmetlerini gerçekleştirmesinde kullandıkları para birimlerine ilişkin, 07/08/1989 tarihli ve 89/14392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ da belirlenen düzenlemeler esastır.

 

 1. Kullanıcı tarafından Sunulması Gereken Bilgiler

 

1)Kullanıcı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gereken bilgilereÖdeme arayüzü üzerinden erişmesi mümkün olup Kullanıcılar bu bilgileri ödeme işlemlerinin türüne göre kendileri tarafından doldurulacaktır.

2)Kullanıcılar tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcıya uygun şekilde yapılan ödeme işlemleri doğru gerçekleştirilmiş sayılır. Kullanıcı tarafından kimlik tanımlayıcıya ilave bilgiler verilmiş olsa dahi, BÖH ödeme işleminin sadece kimlik tanımlayıcı ile gerçekleştirilmesinden sorumludur.

3)Kullanıcı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, BÖH ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz. BÖH, hatalı ödeme işlemine konu olan fonları geri almak için gereken işlemleri yapar. BÖH fonun geri alınması için, ödeme hizmeti kullanıcısından ücret talep etme hakkına sahiptir.

 

8.Ödeme İşlemine Onay Verilmesi

1)Ödeme işlemi, Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine onay verilmesi ile yetkilendirilmiş sayılır.

2)Ödeme işlemine ilişkin onay, ödeme işleminin türüne göre Ödeme arayüzü’ne girmek suretiyle yapılan işlemlerde Ödeme Sistemi’nin yönlendirmelerine uygun olarak onay verilmesi ile Ödeme Aracı ile yapılan işlemlerde ise Ödeme Cihazının vermiş olduğu satış belgesine atılan ıslak imza ile ya da Ödeme Cihazı üzerine atılan dijital imza ile işlem gerçekleşmeden önce ya da taraflar arasında anlaşılmış olması halinde işlemin gerçekleşmesinden sonra verilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır.

 

9.Ödeme Emrinin Geri Dönülemezliği ve Ödeme Emrinin İade Alınması

 

1)Ödeme emri, Gönderen sıfatına haiz yapan Kullanıcı’nın BÖH tarafından alındıktan sonra Kullanıcı tarafından geri alınamaz.

2)Ödeme işleminin alıcı sıfatına haiz Kullanıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcı, ödeme emrini ödeme hizmeti sağlayıcısına ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ödeme emrini geri alamaz.

3)Doğrudan borçlandırma yöntemiyle yapılan ödeme işleminde, gönderen sıfatına haiz Kullanıcı ödeme emrini en geç fonların hesaba borç kaydedilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş günü sonuna kadar geri alabilir.

4)Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın ödemeye ilişkin fonları BÖH’ün tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın BÖH için iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

5) Birden fazla ödeme işlemine ilişkin olarak verilen onayın geri alınması durumunda ileri tarihli ödemeler yetkilendirilmemiş sayılır.

6)Bu maddede belirtilen süreler geçtikten sonra, ödeme emri geri alınamaz. İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hallerde, gönderen sıfatına Haiz Kullanıcı’nın süre geçtikten sonra işlemi geri alabilmesi için alıcının onayı gerekir.

7)BÖH, Kullanıcı’lardan ödeme emrininin geri alınması ilişkin olarak her bir işlem için Ücret Tablosu’ndaki Ödeme Emri Geri Alınması ücretini alma hakkına sahiptir.

 

10.Ödeme Emrinin Alınma Zamanı

1)Ödeme emrinin gönderen sıfatına Haiz Kullanıcı’nın BÖH’e ulaştığı an, ödeme emrinin alındığı an olarak kabul edilir. Ödeme emrinin gönderen sıfatına Haiz Kullanıcı’nın BÖH’e iş günü dışında ulaşması durumunda, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

2)Ödeme emrinin saat 16:30’dan sonra BÖH’e ulaştığı durumlarda ödeme emri ertesi iş günü alınmış sayılır.

3)Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderen sıfatına Haiz Kullanıcı’nın ödemeye ilişkin fonları BÖH’ün tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesi halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderen sıfatına Haiz Kullanıcı’nın BÖH için iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

 

 

 

 

11.Ödeme İşleminin Azami Tamamlanma Süresi

 

1) BÖH, ödeme emrinin alındığı tarihte derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına veya alıcının hesabına aktarır. Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı tarafından yazılı sözleşme ile başlatılan işlemlerde bu süre bir iş günü uzatılabilir. Taraflar ödemenin gerçekleştirilmesi için daha uzun bir süre kararlaştırabilir ancak bu süre ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren dört iş gününü geçemez.

2) Alıcı sıfatına haiz veya gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcının yurt dışında bulunması halinde, taraflar 1.fıkrada belirtilen süreden farklı bir süre kararlaştırabilir.

3) Ödemenin gerçekleştirilmesi için ödeme emrinin verildiği tarihten sonraki bir tarihin kararlaştırılması halinde ödeme tutarı bu tarihten önce gönderenin ödeme hesabından düşülemez.

4)BÖH’ün Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması durumunda BÖH ödeme işlemi tutarının hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı alıcının ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.

5) BÖH’ün Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması durumunda ve Alıcı tarafından başlatılan ödeme işleminde, BÖH ödeme emrini alıcı ile üzerinde anlaşılan süre içinde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına iletir.

6) Kullanıcı’nın tüketici olduğu hallerde, ödeme hesabına hesabın para birimi cinsinden nakit olarak yatırılan paralar, BÖH tarafından alındığı tarihte kullanıma hazır hale getirilir. Kullanıcının tüketici olmadığı hallerde, yatırılan paralar en geç alınmasını izleyen iş gününde kullanıma hazır hale getirilir.

 

 

12.Ödeme Aracına İlişkin Harcama Limitleri

 

1)Kullanıcı’ların Parra Kart altyapısı ile onay verecekleri Ödeme işlemleri için harcama limitleri BÖH tarafından Yönetmelik ve işbu sözleşme çerçevesinde belirlenecek olup bu harcama limitleri ile ilgili olarak Yönetmelik ve bu sözleşme çerçevesinde Kullanıcı’lar bilgilendirilecektir.

 

13.Ücretler

 

1)BÖH, Kullanıcı’lardan işbu sözleşmenin 9uncu maddenin ikinci fıkrası, 9 uncu maddenin yedinci fıkrası ve 7 inci maddenin üçünü fıkrasında belirtilen hallerde Ücret Tablosunda belirtilen tutarlarda ücret alma hakkına sahiptir.

2) Gönderen ve alıcı sıfatına haiz Kullanıcı’lar her bir  ödeme işlemi için BÖH’e Ücret Tablosu’nda belirlenen ücreti öder. Ödeme işleminin bir para biriminin diğer bir para birimine çevrilmesini gerektirmesi durumunda karşı tarafın ödeme hizmeti sağlayıcısına da Ücret Tablosunda belirlenen tutar kadar ödeme yapılır.

3) Alıcı sıfatına haiz Kullanıcı’nın, bir ödeme aracının kullanımı için ilave ücret talebini veya indirim teklifini ödeme işleminden önce gönderene bildirir.

4) BÖH veya bir üçüncü kişi, ödeme aracının kullanımı ile ilgili Ücret Tablosundaki ücretleri Kullanıcı’lardan tahsil etme yetkisine sahip olmakla beraber ödeme işleminden önce ödeme hizmeti kullanıcısına bildirecektir.

5) BÖH, Yönetmelik ve işbu sözleşme çerçevesinde sağlaması gereken bilgiler için ödeme hizmeti kullanıcısından herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

6)Ancak, Kullanıcı’nın ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin işbu sözleşmede öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde, BÖH Kullanıcı’dan bu Ücret Tablosunda belirtilen ücreti tahsil etme yetkisine sahiptir.

7)BÖH, işbu maddede belirtilen ve Ücret Tablosu ile belirlenen ücretlerin maliyetiyle orantılı bir şekilde arttırılması,azaltılması ve/veya hiç ücret alınmaması haklarını saklı tutar.

14.Ödeme Hizmeti ile ilgili Uygulanacak Döviz Kuru

1)BÖH, ödeme hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemi ilişkin olarak Kullanıcı’lara Yönetmelik ve işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde bilgi verilecektir. Referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Ödeme İşleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler, her Kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve uygulanır. Kullanıcı’ lar lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.

 

 

15.Ödeme Hizmeti ile ilgili Bilgilendirme ve Bildirimler

 

1) BÖH, Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerini Kullanıcı’lara açık, sade ve okunabilir bir şekilde, ve Kullanıcı’nın talebine göre kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

2) Uzaktan iletişim araçlarıyla kurulan sözleşmelerde birinci fıkrada belirtilen bilgiler, ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden hemen sonra, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir.

3) Bu madde kapsamında bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirildiğine ilişkin ispat yükümlülüğü BÖH’e aittir.

4)Kullanıcının gönderen olması ve talebi halinde, BÖH, her bir ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden önce ödeme işleminin azami tamamlanma süresine, ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne ilişkin bilgileri Kullanıcıya sağlamakla yükümlüdür.

5) Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında, Kullanıcının gönderen olması halinde BÖH;

 1. a) Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve alıcıya ilişkin bilgiyi,
 2. b) Kullanıcının ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde

belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarını,

 1. c) Ödeme işlemi için Kullanıcı tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin

dökümünü,

ç) Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisini ve bu döviz kuru kullanılarak

hesaplanan ödeme işleminin tutarını,

 1. d) Ödeme emrinin alındığı veya Kullanıcının hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin

bilgiyi,Kullanıcıya gecikmeksizin sağlar.

6) Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında, Kullanıcının alıcı olması halinde BÖH;

 1. a) Ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcı tarafından sunulması gereken bilgiyi veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan kimlik tanımlayıcısını,
 2. b) Ödeme işleminin kullanıcı ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarını,
 3. c) Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümünü,

ç) Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kurunu,

 1. d) Ödeme tutarının kullanıcının kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgiyi, kullanıcıya gecikmeksizin sağlar.

 

16.Ödeme Aracına Dair Hükümler

1) Ödeme Aracı’nın mülkiyeti aksi belirtilmedikçe ve Kullanıcı bu sözleşmeye göre bilgilendirilmedikçe BÖH’e aittir.

2)BÖH, ödeme aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ödeme aracını kullanıma kapatır ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’yı kullanıma kapatma gerekçesi konusunda Yönetmelik ve iş bu sözleşmenin 13üncü maddeye uygun olarak bilgilendirir.

3) Ödeme aracının kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında, BÖH ödeme aracını kullanıma açar veya Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’ya yeni bir ödeme aracı temin eder.

4) Kullanıcı, ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Ödeme aracının kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, ödeme hizmeti kullanıcısı durumu derhal BÖH’e veya BÖH tarafından belirlenmiş kuruluşa bildirir.

5) Ödeme aracı ihraç eden BÖH;

 1. a) Kullanıcı dışındakilerin ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerine erişimlerinin engellenmesi için gerekli önlemleri almak,
 1. b) Ödeme aracının yenilenmesi dışında, talep edilmemiş bir ödeme aracını kullanıcıya göndermemek,
 1. c) Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre bildirim yapılabilmesini ve ödeme aracının kullanıma açılması talebinde bulunulabilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almak ve bildirim tarihinden itibaren on sekiz ay içinde talep edilmesi halinde bildirim yapıldığına ilişkin kanıtları Kullanıcı’ya sağlamak,

ç) Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre yapılan bildirimden itibaren ödeme aracının her türlü kullanımını engellemek,

ile yükümlüdür.

6) Ödeme aracının veya ödeme aracına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerinin Kullanıcı’ya güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasından BÖH sorumludur.

 

 

17.Ödeme İşlemin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi

 

1) Ödeme emrinin gönderen sıfatına haiz Kullanıcı tarafından verildiği ödeme işlemlerinde, BÖH, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderen sıfatına haiz Kullanıcıya karşı sorumludur. BÖH’ün gönderen sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını işbu sözleşmenin 11 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur.

2) BÖH’ün gönderen sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde BÖH’ün birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabını eski durumuna getirir.

3) Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.

4) Ödeme emrinin gönderen sıfatına haiz Kullanıcı tarafından verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde BÖH’ün gönderen sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde BÖH’ün bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde işlemin gerçekleştirilmemesinin veya hatalı gerçekleştirilmesinin nedenlerini tespit eder ve sonucunu gönderen sıfatına haiz Kullanıcıya bildirir.

5) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde BÖH’ün alıcı sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde BÖH, ödeme emrinin 11inci maddenin beşinci fıkrasına uygun şekilde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden alıcıya karşı sorumludur.

6) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, BÖH’ün alıcı sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde BÖH,ödeme işleminin 11inci maddenin dördüncü fıkrasına uygun olarak gerçekleştirilmesinden alıcıya karşı sorumludur. BÖH, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir.

7) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, BÖH’ün alıcı sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde BÖH’ün ödeme emrini gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve ödeme hesabını eski durumuna getirir.

8) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminde, alıcı sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde BÖH, bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminin nedenlerini tespit eder ve sonucunu alıcıya bildirir.

9) BÖH, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda Kullanıcının ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kendi kullanıcısına karşı sorumludur.

 

 

18.Yetkilendirilmemiş veya Hatalı Ödeme İşlemi

1) Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren BÖH’e gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç ay içinde yapılır. BÖH tarafından ödeme işlemine ilişkin Yönetmelikte veya işbu sözleşmede belirtilen tüm bilgilerin BÖH’e sağlanmamış olması halinde, Kullanıcı bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talep edebilir. Bu fıkra kapsamındaki bildirimlerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim aracı ile yapılması ve bildirimlere ilişkin kayıtların BÖH tarafından saklanması esastır.

2) Kullanıcının gerçekleşmiş bir ödeme işlemini yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin kullanıcı tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü BÖH’e aittir.

3) Ödeme işleminin Kullanıcı tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcıya, BÖH bu ödeme işlemine ilişkin tutarı derhal Kullanıcıya iade etmek veya borçlandırılan ödeme hesabını eski durumuna getirmekle yükümlüdür.

4) Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın yüz elli Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur.

Gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, işbu sözleşmenin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz.

5) Gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, ödeme aracını hileli kullanması veya işbu sözleşmenin 14 üncü maddesinde yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumludur.

6) Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı, BÖH’ün 14ncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almamış olması, ödeme hesabını donduramaması ya da ödeme aracını kullanıma kapatamaması hallerinde ödeme aracının kullanılmasından doğan zarardan gönderen sorumlu tutulamaz.

 

 

 

 1. Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işlemlerinde geri ödeme

 

1)Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, gönderen sıfatına haiz Kullanıcı gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. BÖH Gönderen sıfatına haiz kullanıcının talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.

2)Doğrudan borçlandırma yoluyla yapılan ödeme işleminde, birinci fıkrada yer alan geri ödemeye ilişkin koşulların oluşmadığı durumlarda Gönderen sıfatına haiz kullanıcının geri ödeme isteyemez.

3)Ödeme işleminin sözleşmede yer alan referans döviz kuruna uygun olarak gerçekleştirilmesi kaydıyla, gönderen birinci fıkradaki koşulların oluştuğu iddiasını döviz kurundan kaynaklanan nedenlere dayandıramaz.

4)Ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan BÖH’e verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az bir ay önce Gönderen sıfatına haiz kullanıcı’ya bildirimde bulunulması hallerinde ödeme işlemi için Gönderen sıfatına haiz kullanıcının geri ödeme talep edemez.

5)BÖH, Gönderen sıfatına haiz kullanıcının geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren on iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapar ya da gerekçeleri ile birlikte reddederek başvurabileceği hukuki yolları bildirir. Bu hüküm üçüncü fıkrada belirtilen durumlarda uygulanmaz.

 

 

20.Sözleşme Değişiklikleri

 

1)BÖH, işbu sözleşmedeki her türlü değişikliği, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az otuz gün önce Kullanıcılara bildirir.

2)BÖH tarafındanbirinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi, Kullanıcının bu tarihe kadar işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkının bulunduğu, birinci fıkrada öngörülen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişikliğin kabul edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilir.

3)Taraflar, referans döviz kurunun uygulandığı durumlarda, referans döviz kurunda meydana gelecek değişikliklerin bildirim yapılmaksızın derhal uygulanacağını kabul ederler. Kullanıcı lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.

4) Ödeme işleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler,  her kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve uygulanır.

 

 

 1. Sözleşmenin Süresi

 

1)İşbu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflar bu süre içerisinde, işbu Sözleşmede yazılı bulunan tüm edimlerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi halde Taraflar’ dan biri Sözleşmeye göre yükümlülüklerini yerine getirmezse, yükümlülüğünü yerine getiren Taraf Sözleşmeyi feshedebilecektir. Taraflar’ ın tebligat adresleri iş bu Sözleşme ve eklerinde belirtilen adresler olup, değişiklik karşı Taraf’ a yazılı olarak bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılacak her türlü bildirim geçerli sayılacaktır.

Tarafların ortak talebi ile işbu Sözleşmede düzenlenmeyen hususlar ayrıca tanzim edilecek ek protokol ile hüküm altına alınabilecektir. Bu durumda Taraflar, ek protokol ile hükme bağlanan hususlara ilişkin hiçbir itiraz ve hak talebinde bulunamazlar.

 

 

 

 

 1. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Fesih Şartları

 

1)Kullanıcılar, Sözleşme’deki edim ve/veya taahhütlerinden herhangi birini hiç ya da gereği gibi ifa etmez ise ve/veya bu edim ve/veya taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmekten kaçınırsa ve/veya Sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen ihlal eder ise, BÖH, (Kanundan ve işbu Sözleşmeden doğan diğer hakları saklı kalmak kaydıyla,)Ödeme Aracını kullanıma kapatabilir, Sözleşmeyi feshederek borcun fer’ ileri ile birlikte tamamen ödenmesini ve Ödeme Aracının iadesini talep edebilir. Kullanıcılar, BÖH’ün yapacağı bildirim sonrasında Ödeme aracınıBÖH’e iade etmekle yükümlüdürler. Kullanıcılar BÖH’e 30(otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda öDEME ARACI’ nı iade etmek ve tüm borcu fer’ ileri ile birlikte ödemek suretiyle Sözleşmeyi istedikleri zaman sona erdirebilirler.

2) İşbu Sözleşmenin bir yıldan uzun süreli Tarafı olan Kullanıcıları hariç olmak üzere, diğer Kullanıcılar tarafından feshi halinde, bu Kullanıcılardan ücret Tablosunda belirtilen miktarda fesih ücreti talep edilir.

3)BÖH, işbu Sözleşmeyi en az 60 gün öncesinden bildirmek suretiyle feshetme hakkını sahiptir.

4) Kullanıcı tarafından ödeme hizmeti ücretinin peşin olarak ödenmesi halinde, fazla ödenen tutar Kullanıcıya iade edilir.

 

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

 

1)Taraflar, işbu Sözleşme ve ekleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda, kanunen yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağını kabul ederler. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

 

 

 1. Mücbir Sebep

 

1)İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar’ın Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen engelleyen, Taraflar’ın iradeleri dışında oluşan, kaçınılması ve/veya önceden kestirilmesi mümkün olmayan genel grev, lokavt, savaş, terörist hareketler, deprem, sel gibi doğal afetler, yangın halleri vb gibi haller Mücbir Sebep sayılacaktır. Taraflar, mücbir sebebin ortaya çıktığını karşı tarafa bildirecek ve belgeler ile kanıtlayacaklardır. Mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya getiremeyecek taraf durumu durumun ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa zamanda ve en kısa yoldan diğer tarafa bildirecektir. Bu halin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar, işbu Sözleşmeyi Mücbir Sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler ya da karşılıklı olarak mutabık kalmak suretiyle Sözleşme’yi, feshedebileceklerdir.

2) BÖH’ün işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde, BÖH’ün kontrolü dışındaki olaylar (sistemsel ve teknik arıza ve aksaklıklar, yasal, adli ve idari merci karar ve uygulamaları, hükümet ve kamu kuruluşları ve yetkili merci/kurum kararları vb.) nedeniyle gecikme veya yerine getirememezlik olması halinde ödeme yapılamaması durumunda Kullanıcılar, BÖHden her ne nam altında olursa olsun, herhangi bir ödeme, ceza veya tazminat talep etmeyeceğini ve BÖH’e hiçbir suretle herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Hükümlerin Ayrılabilirliği

1)Eğer işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.

2)Ayrıca, işbu Sözleşmede yer alan koşullardan herhangi birisinin taraflarca farklı uygulanması, o maddenin bu şekliyle kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu uygulama diğer maddelerin geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım maddelerin uygulanmaması, söz konusu maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır.

 

 1. Delil Sözleşmesi

Kullanıcılar, işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda BÖH’ün defter ve mikrofilm, mikrofiş, ses, teyp bantları, bilgi işlem ve bilgisayar vs. kayıtlarının H.M.K.  madde 199 kapsamında belge olarak değerlendirilerek,geçerli delil olacağını kabul eder.

 1. Tadil

1)İşbu Sözleşmeyi değiştirecek ve/veya tamamlayacak her türlü anlaşmanın/tadil işleminin yazılı olarak yapılması zorunlu olup, sözlü anlaşmalar geçersizdir.

2)İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları referans kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup, Protokol’ün yorumlanmasını veya uygulanmasını etkilemeyecektir.

 

 1. Yürürlük

İşbu Sözleşme 28 (yirmisekiz) madde, 15 sayfa ve 1 nüshadan ve işbu Sözleşme’nin ekleri veayrılmaz bir parçası olan aşağıdaki eklerden ibaret olup, taraflarca tüm hükümleri üzerinde mutabık kalınarak …/…/2017 tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girecektir.

Ek-1            :Ücret Tablosu

Ek-2            :Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Ticari Elektronik İletilerin Gönderilmesine Açık Muvafakat Verilmesine Dair Ek Protokol

Kullanıcı

Adı Soyadı    :

Adresi          :

T.C kimlik No         :

Cep Telefonu :

Ev Telefonu  :

İş Telefonu   :

E-posta        :

İmza            :

BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA A.Ş